Duszpasterze w Chorzowie do 2000 r.

Ks. Emanuel Krzoska
Urodził się w 1881 r. w Zabrzu-Zaborzu. Po ukończeniu studiów teologicznych we Fryburgu w 1908 r. otrzymał w Insbucku święcenia kapłańskie. Po I wojnie światowej powrócił na Górny Śląsk i włączył się aktywnie w nurt polskiego życia politycznego, był działaczem plebiscytowym, uczestnikiem powstań śląskich. Po powrocie części Śląska do Polski zamieszkał w Chorzowie i podjął pracę katechety w szkolnictwie średnim. Był autorem „Gramatyki języka polskiego”. We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej, internowany pełnił obowiązki kapelana majora Wojska Polskiego powrócił do Chorzowa i podjął pracę katechety. Równocześnie zostało mu powierzone duszpasterstwo przy kościele św. Wawrzyńca. W 1954 r. otrzymał godność dziekana honorowego.


Ks. Stanisław Krzoska – proboszcz
Urodzony w 1928 r. w Rudzie Śląskiej. Po ukończeniu Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, otrzymał święcenia kapłańskie w 1955 r. Od 1961 r. pracował w parafii św. Antoniego i została mu powierzona misja tworzenia nowej parafii przy drewnianym kościółku. Prowadził i nadzorował wszelkie prace remontowe i konserwację wnętrza kościółka. Brał udział w pracach diecezjalnej komisji sakralnej. Udzielał się jako katecheta, wykładowca sztuki z zakresu sztuki sakralnej w WŚSD, moderator tworzącego się Ruchu Światło-Życie, duszpasterz akademicki. Dzięki jego staraniom w 1968 r. przy kościółku utworzono samodzielną stację duszpasterską a w 10 lat później erygowano parafię której został proboszczem. W sierpniu 1998 r. ks. Stanisław przeszedł na zasłużoną emeryturę. Zmarł 12 października 2009 r.


Wikarymi z tego okresu byli:
ks. Jerzy Robok z Zump 1968-71
ks. Jan Piwczyk z Zarzecza 1971-72
ks. Ludwik Lasota z Ruptawy 1972-75
ks. Tadeusz Pietrzyk z Zarzecza 1975-78
ks. Jan Krawiec ze Strzelec Opolskich 1978-81
ks. Andrzej Bartoszek z Imielina 1981-84
ks. Adam Michalski z Chorzowa 1984-87
ks. Andrzej Noras z Imielina 1987-90
ks. Andrzej Marek z Dębowca 1990-93
ks. Marceli Rabstein z Piekar Śląskich 1993-97
ks. Wojciech Bartoszek z Piaśnik 1997-98


Posługę duszpasterską w latach 1980-99 pełnił także emerytowany ks. Wilhelm Wrona.