Dzieci Maryi

W wielu parafiach diecezji katowickiej, podobnie jak w innych diecezjach Polski, istnieją od lat grupy maryjne. Wyrosły one z bogatej tradycji kultu maryjnego. Często jednak model pobożności, jaki grupy te proponują, nie jest należycie pogłębiony, bazuje na uczuciowym manifestowaniu swojego stosunku do Bogurodzicy. Koniecznym więc stało się skonfrontowanie takiej pobożności z nauka Soboru Watykańskiego II na temat Matki Najświętszej. Nauka ta zawarta w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium” znalazła potem swoje rozwinięcie i pogłębianie w wydanej przez papieża Pawła VI adhortacji apostolskiej o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny „Maralis cultus”.

W trosce o właściwy i zdrowy rozwój pobożności maryjnej, wychodząc zarazem naprzeciw duszpasterzom, którzy byli zaangażowani w prowadzenie „grup maryjnych” i zmuszeni do przygotowywania właściwego programu formacyjnego, biskup Herbert Bednorz pismem z dnia 24 maja 1978 roku polecił im opracowanie wytycznych, które stałyby się podstawą do odnowienia ruchu maryjnego, zwłaszcza wśród starszych dzieci. W tym samym piśmie biskup zaproponował urządzenie i przeprowadzenie wakacyjnych rekolekcji oraz zatwierdził nazwę ruchu – „Dzieci Maryi”.

Pierwsze rekolekcje, w których brało udział 35 osób. Korzystając z zebranych doświadczeń opracowano szczegółowy program, według którego w następnych latach prowadzono rekolekcje w kilkunastu ośrodkach diecezji po 5 turnusów. Cel wychowawczy i duchowy ruchu, to upodobnienie się do Maryi i naśladowania Tej, którą Sobór Watykański II nazywa najznakomitszym wzorem i świadectwem wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Członkowie tego ruchu, wybierając Maryję jako wzór naśladowania Chrystusa i ideał osobowy dla własnego życia, starając się we wspólnocie kształtować w sobie Jej rysy.

Cel wychowawczy jest realizowany poprzez program formacyjny oparty o normy pobożności zawarte w adhortacji Pawła VI „Maralis cultus”. Program składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, opracowana na okres pięciu lat, realizowana jest na cotygodniowych spotkaniach parafialnych: druga stanowią trzystopniowe rekolekcje wakacyjne, podczas których, w oparciu o Pismo Św., matka Boża ukazywana jest jako wzór, względnie „pierwowzór”, Kościoła i naszej pobożności chrześcijańskiej.

SPOTKANIA GRUPY ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ SOBOTĘ O GODZINIE 10.30